Image Alt

OCM Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

OCM ÇALIŞAN ADAYI  AYDINLATMA METNİ

OCM Güzellik Sağlık Estetik Medikal Turizm Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”), faaliyetlerini yürütürken topladığı bilgi ve belgelerde bulunan kişisel verileri işlemektedir. Bu anlamda Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat (“Mevzuat”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” konumundadır.

Veri Sorumlusu sıfatına haiz Şirket, Kanun’un 10. maddesinde yer alan yükümlülüğü uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerini işlediği siz çalışan adaylarını bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile, iş başvurunuzun gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız. Bu anlamda Şirket, iş başvurunuzda özellikle “kan grubunuz, ırkınız ile etnik kökeniniz, hobileriniz, siyasi ve politik düşünceleriniz, felsefi inancınız, dininiz, mezhebiniz veya diğer inançlarınız, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, cinsel hayatınız, malvarlığınız, başvurduğunuz pozisyon ile alakalı olmayan bilgileriniz” vb. bilgilerinizi paylaşmamanızı rica etmektedir.

Şirket ile tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait (söz gelimi referanslarınız) kişisel veri paylaşmanız halinde bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirket tarafından kabul edilmektedir. 

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kanun, Mevzuat ile Kişisel Veriler Koruma Kurulu rehber ve kararlarına uygun ve ilgili amacı ile sınırlı olarak  aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlenilmektedir.

1.ŞİRKET NEZDİNDE HANGİ KİŞİSEL VERİLER, HANGİ YOL İLE TOPLANMAKTA VE NEREDE MUHAFAZA EDİLMELTEDİR?

Şirket’e yapmış olduğunuz iş başvurunuz ile işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlemeye tabi olan Şirket ile paylaşmış olduğunuz (kimlik verisi kategorisinde) “adınız, soyadınız, TCKN  bilginiz, (olması halinde) medeni hal bilginiz ile sahibi olduğunuz çocuk sayısına dair bilgi, cinsiyet bilginiz”, (iletişim verisi kategorisinde) “telefon ve e-posta adresi bilgileriniz, ikametgah adresiniz”, (mesleki deneyim kategorisinde) eğitim bilgileri ve bitirilen okullar ile katılım gösterilen program, workshop, sertifika bilgileriniz, ehliyet olup olmadığına dair bilginiz; (özlük verisi kategorisinde) iş tecrübesi bilginiz, son çalıştığınız iş vereninize karşı 4857 sayılı Kanun’dan kaynaklı ihbar yükümlülüğünüzün sona erip ermediğine ilişkin bilgi, iş başvuru tarih ve saat bilginiz, (görsel ve işitsel kayıt kategorisinde) “olması halinde fotoğrafınız”  bizzat getirdiğiniz başvuru evraklarınız vasıtasıyla otomatik olmayan yollar ile veya e-posta kullanımı yahut Şirket’in insan kaynakları hizmeti aldığı 3. kişiler aracılığı gibi internet ortamı üzerinden Şirket’e iletmeniz halinde otomatik yollar ile toplanmakta ve T.C. sınırları içerisinde bulunan Şirket arşivlerinde basılı olarak, Şirket sunucusu içinde ise dijital olarak saklanmaktadır.

2.TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER HANGİ FAALİYETLER KAPSAMINDA, HANGİ AMAÇLA VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK İŞLENMEKTEDİR?

İş başvurularının değerlendirilmesi faaliyeti kapsamında işbu Aydınlatma Metninin (1) numaralı başlığı altında detaylandırılan ve tarafınıza ait kişisel veriler ile bunları barındıran belgelerden,

 • eğitim bilgileri ve bitirilen okullar ile katılım gösterilen program, workshop, sertifika bilgileriniz, iş tecrübesi ve önceki çalışılan yerlere dair bilgileriniz, ehliyet olup olmadığına dair bilginiz, ikametgah adresiniz, adınız, soyadınız, TCKN  bilginiz, telefon ve e-posta adresi bilgileriniz, cinsiyet bilginiz, iş başvuru tarihiniz, (olması halinde) medeni hal bilginiz, (olması halinde)” açık pozisyona kabul edilmeniz halinde “Şirket ile aranızda kurulacak iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,
 • “son çalıştığınız iş vereninize karşı 4857 sayılı Kanun’dan kaynaklı ihbar yükümlülüğünüzün sona erip ermediğine ilişkin bilgi” “hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
 • Başvuru evrakında olması halinde “fotoğrafınız”, bu veriyi tarafımızla paylaşmak suretiyle vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak toplanmakta ve saklanmaktadır.

 

İş başvurularının değerlendirilmesi faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler “çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir.

3.TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILMAKTADIR?

Şirket ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait kişisel veriler ile bunları barındıran belgeler, Şirket yöneticisi konumundaki hissedarlar ile “çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, ücret politikasının yürütülmesi” amaçlarıyla paylaşılmaktadır.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili  veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Yeni Mahalle, Şehit Fethi Caddesi, No:23, Kat: Zemin, 3, 4, Pendik/İstanbul” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirket’in ocmguzellik@hs01.kep.tr KEP adresine gönderebilir veya başvurunuzdan önce Şirket sisteminde e-posta adresinizin kayıtlı olması halinde info@dogalife.com.tr  adresine e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

OCM Güzellik Sağlık Estetik Medikal Turizm Hizmetleri Limited Şirketi

 

Doğalife Güzellik Salonu sizi yepyeni bir dünyaya davet ediyor!

Instagram