Image Alt

Dijital Mecralar Aydınlatma Metni

OCM DİJİTAL MECRALAR AYDINLATMA METNİ

OCM Güzellik Sağlık Estetik Medikal Turizm Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”), faaliyetlerini yürütürken topladığı bilgi ve belgelerde bulunan kişisel verileri işlemektedir. Bu anlamda Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat (“Mevzuat”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” konumundadır.

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket, Kanun’un 10. maddesinde yer alan yükümlülüğü uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerini işlediği siz müşterilerini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kanun, Mevzuat ile Kişisel Veriler Koruma Kurulu rehber ve kararlarına uygun ve ilgili amacı ile sınırlı olarak aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda;

 • Şirketin sahibi olduğu “dogalife.com.tr” adresli web sayfası üzerinde bulunan “Bize Yazın” bölümündeki “iletişim formu”, “Uzmana Sor” bölümü, “Fiyat Al” bölümü, “Facebook Messenger” bölümü veya “Whatsapp Bilgi Hattı” bölümü ile tarafımızla iletişime geçmek istediğinizde, tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki (kimlik verisi kategorisinde) “isim ve soy isminizi”, (iletişim verisi kategorisinde) “telefon numaranızı, e-posta adresinizi, iletmeniz halinde (diğer veriler kategorisinde) “mesaj içeriğinde yer alan bilgilerinizi” iletmeniz halinde (sağlık verisi kategorisinde) “mesaj içeriğinde yer alan sağlık bilgilerinizi” ve (iletişim verisi kategorisinde) “mesaj tarih ve saat bilgisini”
 • Telefon ile iletişime geçmek istediğinizde, tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki (kimlik verisi kategorisinde) “isim ve soy isminizi”, (iletişim verisi kategorisinde) “telefon numaranızı, e-posta adresinizi”,
 • Şirket hakkında yorum yaparak yayınlanmasını istediğiniz takdirde, tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki (kimlik verisi kategorisinde)“isim ve soy isminizi”, (diğer veri kategorisinde) “kullanıcı yorumlarınızı”,
 • Instagram hesabımız ile tarafımızla iletişime geçmek istediğinizde, tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki (kimlik verisi kategorisinde) “isim ve soy isminizi, kullanıcı adınızı, (iletişim verisi kategorisinde) “telefon numaranızı, e-posta adresinizi”, iletmeniz halinde (diğer veri kategorisinde) “mesaj içeriğinde yer alan bilgilerinizi”, iletmeniz halinde (sağlık verisi kategorisinde) “mesaj içeriğinde yer alan sağlık bilgilerinizi”, hesabımızda yer alan paylaşımlara yorum yapmanız halinde (diğer veri kategorisinde) “kullanıcı yorumlarınızı”

tarafımızla paylaşma iradeniz ile göstermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak; eğer mevcut müşterimiz iseniz ve halihazırda aldığınız hizmetle ilgili iletişime geçiyor iseniz, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanarak, otomatik olan ve olmayan yollar  ile “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlemekte, T.C. sınırları içerisinde bulunan Şirket sunucusu içinde dijital olarak saklamaktadır. Toplanan bu kişisel veriler, “iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla şirket yöneticisi konumundaki hissedarlar ile,  “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amaçlarıyla  yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile, “hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi” amacıyla iş ortakları (hukuki danışmanlar vb.) ile,  ad, soyadı ve kullanıcı yorumlarınız ise aynı zamanda “iş faaliyetlerinin yürütülmesi” amacıyla web sayfası üzerine koyulmak üzere bu web sayfasının yayına alındığı mecraları işleten gerçek kişiler ile paylaşılmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili veri sahibi olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize başvurma hakkınız bulunmakta olup, yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Yeni Mahalle, Şehit Fethi Caddesi, No:23, Kat: Zemin, 3, 4, Pendik/İstanbul” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirket’in ocmguzellik@hs01.kep.tr KEP adresine gönderebilir veya başvurunuzdan önce Şirket sisteminde e-posta adresinizin kayıtlı olması halinde info@dogalife.com.tr adresine e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
OCM Güzellik Sağlık Estetik Medikal Turizm Hizmetleri Limited Şirketi

Doğalife Güzellik Salonu sizi yepyeni bir dünyaya davet ediyor!

Instagram