Image Alt

Veri Sorumlusuna Başvuru Aydınlatma Metni

OCM  VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU AYDINLATMA METNİ

OCM Güzellik Sağlık Estetik Medikal Turizm Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”), faaliyetlerini yürütürken topladığı bilgi ve belgelerde bulunan kişisel verileri işlemektedir. Bu anlamda Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat (“Mevzuat”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” konumundadır.

Veri Sorumlusu sıfatına haiz Şirket, Kanun’un 10. maddesinde yer alan yükümlülüğü uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile, talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi ve 3. kişiye ait kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

  1. ŞİRKET NEZDİNDE HANGİ KİŞİSEL VERİLER, HANGİ YOL İLE TOPLANMAKTA VE NEREDE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR?

Veri sorumlusuna başvuru hakkınızın kullanılması vasıtasıyla Şirkete başvuru yapmanız halinde Şirket tarafından (kimlik verisi kategorisinde) “kimlik bilgileri, ad, soyadı, T.C. Kimlik numarası, (yabancılar için) uyruk ve pasaport numarası, imza bilgisi”, (iletişim verisi kategorisine) “yerleşim yeri adresi veya iş yeri adresi, e-posta adresi ve telefon numarası” , (diğer kategorisinde) “talebinizin içeriği ve başvuru tarih ile saat bilgisi”, başvurunun ıslak imzalı olarak fiziken yapılması halinde otomatik olmayan yollar (posta, noter vasıtasıyla veya bizzat elden yapılarak) ile, başvurunun elektronik ortamdan yapılması halinde ise otomatik yollar (KEP, e-posta) ile toplanmakta ve Şirketin yurtiçinde bulunan sunucuları ile Şirket arşivi içinde saklanmaktadır.

2.TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER HANGİ FAALİYETLER KAPSAMINDA, HANGİ AMAÇLA VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK İŞLENMEKTEDİR?

 2.1.Veri Sorumlusuna Başvurunun Takibi ve Sonuçlandırılması

Veri sorumlusuna başvurunun takibi ve sonuçlandırılması kapsamında “kimlik bilgileri, ad, soyadı, T.C. Kimlik numarası, (yabancılar için) uyruk ve pasaport numarası, imza bilgisi, yerleşim yeri adresi veya iş yeri adresi, e-posta adresi ve telefon numarası, talebin içeriği ve başvuru tarih ile saat bilgisi” kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır. Toplanan bu kişisel veriler “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir

3.TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILMAKTADIR?

Şirket ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait kişisel veriler, Şirket yöneticisi konumundaki hissedarlar, başvuru tarihinde birlikte çalışılan hukuk danışmanları ile, bunlara ek olarak tarafınıza cevap verirken noter veya posta yoluyla cevap verilmesi durumunda ilgili noterlik veya posta teşkilatı ile ve ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından söz konusu başvurunuza dair Şirketten bilgi ve belge talebi olması halinde Kurum ile “faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amaçlarıyla paylaşılmaktadır.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili  veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Yeni Mahalle, Şehit Fethi Caddesi, No:23, Kat: Zemin, 3, 4, Pendik/İstanbul” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirket’in ocmguzellik@hs01.kep.tr KEP adresine gönderebilir veya başvurunuzdan önce Şirket sisteminde e-posta adresinizin kayıtlı olması halinde info@dogalife.com.tr  adresine e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

OCM Güzellik Sağlık Estetik Medikal Turizm Hizmetleri Limited Şirketi

 

 

Doğalife Güzellik Salonu sizi yepyeni bir dünyaya davet ediyor!

Instagram